Míti děti není ještě pojistkou proti opuštěnosti
HONORÉ DE BALZAC
Stanovy spolku Rodinný klub Výšovice, z.s.
Čl. I Název spolku
Název spolku: Rodinný klub Výšovice, z.s. (dále jen “spolek”)
 
Čl. II Sídlo
Sídlo spolku: Výšovice 80, PSČ 798 09
Spolek nezřizuje organizační jednotky.
 
Čl. III Cíl činnosti spolku
Spolek je dobrovolným společenstvím matek, rodinných příslušníků a přátel. Cílem činnosti spolku je:
1.      Podpora dobrých vztahů v rodinách i mezi rodinami, jejich vzájemné poznávání.
2.      Zmírnění sociální izolace rodičů na mateřské a rodičovské dovolené
3.      Nabízení aktivního trávení volného času pro děti i dospělé
4.      Setkávání dětí, jejich rodin a přátel v přátelském a tvořivém prostředí
5.      Oživení společenského života obce Výšovice
6.      Spolupráce s orgány samosprávy, státní správy a s jinými subjekty v kulturní a sociální oblasti
 
Čl. IV Členství
1.      Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.
2.      O přijetí člena rozhoduje na základě písemné přihlášky rada spolku.
3.      Členství vzniká dnem přijetí člena.
4.     Členský příspěvek je splatný k 31. 3. každého roku.
5.     Seznam členů spolku vede jednatel, který jej aktualizuje vždy k 1. 7. každého roku, po
rekapitulaci zaplacení členských příspěvků.
6.      Seznam členů spolku je přístupný na vyžádání.
 7.      Zánik členství je možný
a)      vystoupením člena písemným oznámením
b)      úmrtím člena
c)      u právnické osoby jejím zrušením
d)      vyloučením na základě rozhodnutí zasedání
e)      zánikem spolku
f)        při nezaplacení členských příspěvků do 1. 7. příslušného roku, ani po doručení výzvy k zaplacení
Čl. V Práva a povinnosti členů
1.      Člen má právo podílet se na činnosti spolku, volit do orgánů spolku, být informován o činnosti rady, obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
2.      Člen má povinnost dodržovat stanovy spolku
 
Čl. VI Orgány spolku
Orgány spolku jsou
a)      zasedání
b)      rada
Čl. VII Zasedání spolku
1.      Zasedání spolku je nejvyšší orgán spolku a je tvořen všemi členy spolku. Zasedání svolává rada podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Pozvánka na zasedání je zasílána členům spolku nejméně 2 týdny před jeho konáním.  Rada svolá zasedání vždy, když o to požádá nejméně polovina členů a to ve lhůtě do 1 měsíce.
2.      Zasedání rozhoduje o změnách stanov, volí radu, rozhoduje o zrušení členství a o zániku spolku.
3.      Zasedání je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. O změně stanov a o zániku spolku rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných členů, v ostatních věcech nadpoloviční většinou přítomných členů.
Čl. VIII Rada spolku
1.      Rada je statutárním orgánem spolku, je výkonným a řídícím orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá zasedání spolku. Funkčním obdobím rady je jeden rok.
2.      Rada má 3 členy : předseda, místopředseda a jednatel.
3.      Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda podle potřeby.
4.      Rada volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a jednatele, řídí činnost spolku, svolává zasedání, informuje zasedání o činnosti a hospodaření v minulém období a rozhoduje o přijetí člena spolku, navrhuje činnost na další období
Předseda a místopředseda rady zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem a to i každý samostatně, nebo pověřují jednotlivé členy spolku k jeho zastupování
5.      Rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni všichni její členové.
6.      Rada rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
7.      Jednatel je oprávněn provádět za spolek běžné právní úkony v rozsahu stanoveném předsedou nebo místopředsedou a odpovídá za hospodaření spolku a jeho účetnictví.
Čl. IX Zásady hospodaření
1.      Spolek hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.
2.      Zdrojem majetku jsou zejména
a)      členské příspěvky
b)      dary a příspěvky fyzických a právnických osob
c)      příjmy z případné doplňkové činnosti při naplňování cílů spolku
d)      výnosy majetku
Čl. X Zánik spolku
1.      Spolek zaniká:
a)      dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí zasedání spolku
b)      rozhodnutím rejstříkového soudu
2.      Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně zasedání spolku o způsobu majetkového vypořádání.
 
Ve Výšovicích 8. 11. 2015
 
Schváleno zasedáním spolku dne 8. 1. 2015.
Podpisy členů statutárního orgánu:
Předseda: Veronika Syslová
 
Místopředseda: Miluše Bukvová
 
Jednatel: Klára Neherová
 
Návštěvnost:
Tyto stránky se teprve učíme dělat
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one